Wij werken momenteel aan deze versie van de website.

De nieuwe desktopversie is reeds online!

KVGM

Directieverklaring

Het doel van het KVGM-systeem van Gilde-Infra B.V. is het op een correcte en economische wijze en binnen de gestelde termijnen uitvoeren van de geaccepteerde opdrachten alsmede het aantoonbaar beheersen van de arbeidsrisico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De directie van Gilde-Infra B.V. zet zich in voor een doeltreffend kwaliteits- en veiligheidsbeleid, welke ondersteund wordt door de benodigde middelen, zowel financieel, personeel en op technisch gebied.

De directie verklaart tevens het in stand houden van een optimaal kwaliteitssysteem conform de NEN-EN-ISO 9001/2015 ter verkrijging van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een veiligheidssysteem conform de criteria van de VCA** 2008/05 als twee van haar essentiële doelstellingen.

Om te bewerkstelligen dat het kwaliteits- en veiligheidssysteem wordt onderhouden conform de criteria zoals gesteld in de vigerende NEN-EN-ISO 9001/2015 en in de VCA** 2008/05 is dhr. M.P.A. Guiljam aangewezen als directievertegenwoordiger / KVGM-functionaris.

Het KVGM-handboek beschrijft als onderdeel van het kwaliteits-, veiligheidsbeleid de organisatiestructuur, de faciliteiten en de werkmethoden om het vereiste veiligheidsniveau te bereiken en te borgen.

Het consequent volgen van het kwaliteit-, arbo- en milieubeleid zal resulteren in een kwalitatieve uitvoering van onze projecten, uitgevoerd onder goede arbeidsomstandigheden met een minimale belasting voor het milieu.

Iedere medewerker(ster) van Gilde-Infra B.V. wordt geacht zich, binnen zijn / haar verantwoordelijkheidsgebied, te houden aan de richtlijnen zoals vermeld in het KVGM-handboek.

KVGM-beleid / Beleidsverklaring

Het doel van Gilde-Infra B.V. is het uitvoeren van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw in de ruimste zin van het woord riolering, waterbouw, grondwerk, ‘design en construct’, verhardingen, bestratingen, slopen en dienstverlening.

De continuïteit van de onderneming kan alleen worden gewaarborgd als opdrachtgevers en medewerkers vertrouwen hebben in onze onderneming. Door het op een juiste wijze omgaan met Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu op de projectlocaties en in de werkplaats wordt dit vertrouwen vergroot.

De directie van Gilde-Infra B.V. zal bij het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende werkzaamheden, terdege en bewust rekening houden met genoemde aspecten.

Het beleid van de directie van Gilde-Infra B.V. inzake Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu is gericht op:

 • Hoge kwaliteit en vakbekwaamheid van organisatie en uitvoering;
 • Hoge kwaliteit van het eindproduct;
 • Tijdige oplevering van de projecten en een goede nazorg;
 • Verlagen van de faalkosten;
 • Realisatie van projecten met een hoog kwalitatief gehalte;
 • Continue verbetering en terugkoppeling van opgedane ervaringen;
 • Streven naar de best mogelijke, veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Bevorderen en waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, derden, omwonenden, bezoekers en het milieu;
 • Voorkomen van ongevallen door het nemen van afdoende en gerichte maatregelen;
 • Voorkomen van schade aan het milieu;
 • Realiseren van een laag ziekteverzuim;
 • Continue verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De directie van Gilde-Infra B.V. zal dit beleid uitvoeren door het ondernemen van de volgende acties:

 • Stimuleren, motiveren en opleiden van alle werknemers, ten einde de mentaliteit en kennis op een zo hoog mogelijk peil te krijgen;
 • Gratis ter beschikking stellen en het juist doen gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Ter beschikking stellen van middelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren;
 • Ter beschikking stellen van middelen om het afval te scheiden;
 • Eventuele onderaannemers contractueel verplichten om veiligheid, gezondheid en milieubescherming correct na te komen;
 • Leveranciers c.q. verhuurders van machines, gereedschappen, werktuigen etc. te verplichten dat alle producten voldoen aan de door de overheid of andere officiële instanties voorgeschreven bepalingen;
 • Regelmatig het beleid beoordelen en waar nodig te verbeteren;
 • Na een ongeval zal er indien noodzakelijk en mogelijk aangepast werk aangeboden worden;
 • Aanwijzen van een KVGM-functionaris die verantwoordelijk is voor het tot uitvoer brengen van het KVGM systeem.

Uitgangspunt van het beleid is te voldoen aan de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu de normen VCA** 2008 / 05.

Jaarlijks zal in het VGM-actiejaarplan een aantal concrete onderwerpen worden geformuleerd waaraan in dat jaar aandacht zal worden besteed.

Van iedere medewerker wordt in het kader van zijn functie verwacht dat hij zijn werkzaamheden volgens het huisreglement van Gilde-Infra B.V. uitvoert en dat hij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit reglement.

Daarnaast verwacht de directie dat iedere medewerker goede normen en waarden nastreeft. Iedere vorm van agressie, geweld, sexuele intimidatie, discriminatie en misbruik van alcohol, drugs en / of medicijnen tijdens werktijd kan en zal niet worden getolereerd. In voorkomende gevallen zullen door de directie passende maatregelen worden genomen.